Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies helpen om jouw ervaring te verbeteren, de website relevanter te maken. Je leest er alles over in ons privacybeleid. Wil je cookies accepteren? Je kunt je instellingen altijd aanpassen.

Stichting uNLock is onderdeel van de Dutch Blockchain Coalition (DBC). De Dutch Blockchain Coalition verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier. Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee wij u direct of indirect kunnen identificeren. Naast deze privacyverklaring voor de uNLock website volgen nog andere privacyverklaringen (o.a. over de diensten/apps van uNLock).

Wij zijn statutair gevestigd in Den Haag. Als u contact met ons wilt opnemen dan verzoeken wij u dat te doen via het onderaan deze privacyverklaring opgegeven e-mail- adres. Klachten per post kunt u richten aan:

Dutch Blockchain Coalition T.a.v. Stichting uNLock
The Hague Tech
Wilhelmina van Pruisenweg 35
2595 AN Den Haag

Deze privacyverklaring richt zich tot websitebezoekers van de website www.unlockapp.nl (de “Website”). In deze privacyverklaring gaan wij in op de volgende vragen en onderwerpen:

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij, hoe verzamelen wij deze persoonsgegevens en waarom?
 2. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
 3. Waar slaan wij uw persoonsgegevens op?
 4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 5. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
 6. Uw rechten
 7. Contact

Wij kunnen deze verklaring bijwerken of hierin wijzigen aanbrengen. De meest recente versie van deze verklaring staat steeds gepubliceerd op www.unlockapp.nl

Voor informatie over de wijze waarop wij cookies plaatsen en gebruiken, kunt u onze cookieverklaring raadplegen. Deze is vindbaar op www.unlockapp.nl.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij, hoe verzamelen wij deze persoonsgegevens en waarom?

Welke persoonsgegevens wij concreet van u verzamelen en verwerken, zal afhangen van uw gebruik van de Website en de manier waarop u contact met ons heeft. De Stichting verzamelt de volgende persoonsgegevens:

(a) Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van de Website, zoals uitgelegd in de sectie "Gebruiksgegevens & cookieverklaring";

(b) Uw naam, e-mailadres en informatie die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, die ons in staat stellen om met u te communiceren, zoals uitgelegd in de sectie "Contactgegevens".

Ad a ) Gebruiksgegevens & cookieverklaring

Stiching uNLock verzamelt door middel van het gebruik van cookies en/of soortgelijke technieken informatie over hoe de Website wordt geopend en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens bevatten het IP-adres van uw computer, vanaf welke pagina u op de Website bent gekomen, wanneer en hoe lang u de Website bezoekt, welke pagina's u bezoekt op de Website, uw unieke bezoekers-ID en andere diagnostische gegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop wij cookies plaatsen en gebruiken, kunt u onze cookieverklaring raadplegen. Deze is vindbaar op www.unlockapp.nl. Deze cookieverklaring vermeldt uitdrukkelijk voor welk type cookies wij uw toestemming vragen. Het gebruik van de cookies waarvoor uw toestemming niet nodig is, baseren wij op ons gerechtvaardigde belang om de in deze cookieverklaring beschreven doeleinden te verwezenlijken.

Ad b) Contactgegevens

Wanneer u contact met ons op neemt, verzamelen en verwerken wij uw naam, e-mailadres en informatie die u ons verstrekt. Deze contactgegevens worden gebruikt op grond van ons gerechtvaardigd belang om te reageren op uw vraag of verzoek (art. 6 (1) (f) AVG).

Verdere doeleinden

Naast de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn vastgelegd, en alleen voor zover dit expliciet is toegestaan door de wet of als een dergelijke verplichting wettelijk aan de Stichting uNLock wordt opgelegd, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken voor verdere doeleinden onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de AVG en relevante wetgeving. In ieder geval zal Stichting uNLock het transparantiebeginsel en de rest van de beginselen voor een rechtmatige verwerking van uw persoonlijke gegevens naleven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Binnen stichting uNLock krijgen uitsluitend die personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze nodig hebben in het kader van de uitoefening van hun functie. Daarnaast verstrekken wij – als dat noodzakelijk is - uw persoonsgegevens aan onze Partners voor het ontwikkelen, financieren en exploiteren van applicaties en andere elektronische middelen ter bevordering van de volksgezondheid, conform de doelstelling van Stichting uNLock. Via de volgende link vindt u een overzicht van al onze partners www.unlockapp.nl/#wiewezijn

De verwerkingen zoals genoemd in deze privacyverklaring kunnen op instructie en ten behoeve van Stichting uNLock mede worden uitgevoerd door externe dienstverleners, zoals IT-leveranciers en bureaus.

Waar slaan wij uw persoonsgegevens op?

Wij slaan uw persoonsgegevens op in Nederland. Als wij uw persoonsgegevens doorgeven (bijvoorbeeld aan een dienstverlener) naar een land buiten de Europese Economische Ruimte dan treffen wij passende waarborgen om een adequaat beschermingsniveau te bewerkstelligen.

Wij geven uw Gebruiksgegevens door aan Google LLC in de Verenigde Staten in verband met het gebruik van Google Analytics. Google LL valt onder het EU-VS Privacy Shield. Informatie hierover kunt u vinden op: https://www.privacyshield.gov/. Daarnaast wijzen we u op de cookie statement, deze is vindbaar op www.unlockapp.nl .

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij deze verwerken. De bewaartermijn kan per doeleinde verschillen:

a) Gebruiksgegevens worden één jaar bewaard.

b) Uw naam, e-mailadres en de informatie die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt worden één jaar bewaard.

Wij kunnen uw persoonsgegevens evenwel langer bewaren indien dat noodzakelijk is in het kader van een lopende procedure of (dreigende) geschillen of op basis van een andere wettelijke verplichting.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij zetten ons in om uw privacy te beschermen en nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De systemen en programma’s waar wij gebruik van maken zijn goed beveiligd, bijvoorbeeld om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met unlock@dutchblockchaincoalition.org.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens of om deze te corrigeren of aan te vullen. Onder omstandigheden kunt u ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, de verwerking daarvan te beperken of om gebruik te maken van het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bezwaar: U kunt voorts bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd belang (art. 6 (1) (f) AVG) vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen.

Een nadere omschrijving van de overige rechten treft u hieronder aan:

 1. Recht op inzage:
  U kunt ons verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens en bepaalde andere informatie.
 2. Recht op rectificatie:
  U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren wanneer die onjuist of onvolledig zijn.
 3. Recht op gegevenswissing:
  Dit recht wordt ook wel "het recht om vergeten te worden" genoemd. U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen.
 4. Recht op beperking van de verwerking:
  U hebt in bepaalde omstandigheden het recht het verdere gebruik van uw persoonsgegevens te blokkeren. Wanneer er beperkingen rusten op de verwerking, mogen wij uw persoonsgegevens nog steeds opslaan, maar niet verder gebruiken.
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
  U hebt in bepaalde omstandigheden het recht tot het verkrijgen en hergebruiken van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Wij wijzen erop dat de hiervoor genoemde rechten uit de AVG niet absoluut zijn. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij niet (volledig) aan uw verzoek zullen voldoen omdat er een uitzonderingsgrond uit de AVG of uit artikel 41 Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een situatie dat een beperking van uw recht nodig is om de rechten en vrijheden van anderen, waaronder Stichting uNLock, te beschermen.

U kunt een verzoek om uw rechten uit te oefenen sturen naar unlock@dutchblockchaincoalition.org. Wij kunnen u om aanvullend bewijs van uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan. Dit ter bescherming van uw privacy.

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet overeenkomstig de AVG verwerken. In Nederland is de toezichthouder voor gegevensbescherming de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: unlock@dutchblockchaincoalition.org of via het eerder genoemde postadres.

Klachten

Heeft u een klacht? Dan vragen wij u contact op te nemen met ons via unlock@dutchblockchaincoalition.org of via het eerder genoemde postadres. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookieverklaring UNLock website

Deze cookieverklaring richt zich tot websitebezoekers van de website (de “Website”) [www.unlockapp.nl]. De Website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken (hierna "cookies" genoemd)] om automatisch informatie van u te verzamelen wanneer u de Website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van onze Website, terwijl andere worden gebruikt om uw ervaring te ondersteunen, inhoud te personaliseren en uw browseromgeving te verbeteren.

Deze cookieverklaring vermeldt uitdrukkelijk voor welk type cookies wij uw toestemming vragen. Het gebruik van de overige cookies baseren wij op ons gerechtvaardigde belang om de in deze cookieverklaring beschreven doeleinden te verwezenlijken.

Voor algemene informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, inclusief informatie over hoe u uw rechten bij wet kunt uitoefenen, kunt u onze privacyverklaring raadplegen www.unlockapp.nl/privacy

Als u cookies wilt verwijderen of uw webbrowser opdracht wilt geven om cookies te verwijderen of te weigeren, gaat u naar de instellingenpagina's van uw webbrowser. Elke browser kan verschillende cookievoorkeuren hebben, wat kan resulteren in verschillende cookies voor elke browser. Voor meer informatie kunt u de helppagina van uw webbrowser raadplegen. Houd er rekening mee dat als u cookies verwijdert of weigert om cookies te accepteren, u mogelijk niet alle functies kunt gebruiken die wij aanbieden, u uw voorkeuren misschien niet kunt opslaan en sommige van onze pagina's mogelijk niet correct worden weergegeven.

Wij kunnen deze cookieverklaring bijwerken of hierin wijzigen aanbrengen. We stellen u op de hoogte van substantiële of wezenlijke veranderingen. De meest recente versie van deze verklaring staat steeds gepubliceerd op www.unlockapp.nl.

Het is mogelijk dat wij bij het gebruik van bepaalde cookies uw persoonsgegevens verwerken.

WELKE COOKIES GEBRUIKT DE STICHTING?

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 1. Functionele en technisch noodzakelijke cookies: Onderstaande cookies zorgen ervoor dat de Website correct kan functioneren. Het gebruik van deze cookies baseren wij op ons gerechtvaardigde belang.

  De volgende functionele/technische cookies zijn geïnstalleerd op onze website:
  - CRAFT_CSRF_TOKEN, van het cms systeem
  - CookiesAccepted, een cookie die we bepalen wanneer een gebruiker alle cookies accepteert
  - CookiesDeclined, een cookie die we bepalen wanneer een gebruiker marketing en analytische cookies niet accepteert
  - Critical-css, functionele cookie die styling code opslaat voor snellere laadtijd